FIRST Fondene 2019 Analysis

Markedskommentar april

Som det fremkommer av vårt modellverktøy er vi i siste fase av den økonomiske oppgangskonjunkturen. En resesjon er dog trolig ikke nært forestående samtidig som ubalansene på noen områder er mindre enn de ofte er i forkant av kraftige resesjoner.

Aksje- og kredittmarkedene er høyere priset enn normalt, men fortsatt et godt stykke under de mest ekstreme nivåene man har sett historisk. Global makroøkonomisk vekst er akkurat nå også i en viss bedring. En gradvis reduksjon av risiko i tråd med økt prising og modenheten i den økonomiske syklusen er fremdeles vår strategi-tilnærming. Ved inngangen til mai gjør vi imidlertid ingen ytterligere reduksjon av aksje- eller kreditteksponering.


a. Makroøkonomisk utvikling

i. Global vekst er noe bedret siste måned, først og fremst som følge av Kina. Goldman Sachs Current Activity Indicator antyder global vekst på 3,5% (opp fra 3,2% siste måned). I sum er det fremdeles slik at makroøkonomiske indikatorer kommer inn noe svakere enn forventet for verden samlet. Vekstsvekkelsen i verdensøkonomien gjennom 2018 og inn i 19 har vært mest synlig når det gjelder industriproduksjonen. Privat konsum vokser også saktere enn 12 måneder tilbake men er fremdeles på fornuftige nivåer. Vi venter ytterligere positive signaler nærmeste tiden. Dette er samtidig trolig delvis forventet i aksje- og kredittmarkedene.

ii. USA: Blandede signaler i forhold til vekststyrke. Privat konsum økte bra i mars (etter en svak februar). BNP vekst på 3,2% i 1. kvartal overdriver underliggende vekststyrke (trolig nærmere 1,5%).

iii. Emerging markets: Bedring i vekststyrken siste måned, men mye som følge av Kina. Siste industri PMI tall for Kina litt på den svake siden.

iv. EMU: Overraskende lite bedring i ulike indikatorer. Privat konsum noe bedre siste måned men industrisektoren fremdeles veldig svak. Ingen bedring i PMI indikatorene. BNP veksten i 1. kvartal var betryggende og noe bedre enn ventet.

v. Norge: De fleste indikatorer tilsier en vekst mint lik trendvekst. Unntaket er privat konsum som har ligget på en svak vekstbane. Imidlertid var siste måned relativt sterk. Ingen vesentlig endring i bildet av norsk økonomi. Norges Bank vil trolig fortsette å heve renten.


b. Konjunktursyklus/Ubalanser

i. Konjunktursyklusen er moden i USA slik vi ser det (se modell under). Det er først og fremst bedriftene som har bidratt til dette (i form av å bringe arbeidsledigheten svært langt ned samt å øke opplåningen mye). Husholdningene har vært måteholdne i denne oppgangen (med høy sparerate og nedbygging av gjeld), noe som vil bidra til at det økonomiske tilbakeslaget vil bli av den moderate sorten (slik det ser ut i dag). Vår syklus-indikator viser et fall siste måned. Dette kan dog ikke tolkes som redusert fare for resesjon (den faller «alltid» fra toppnivåer før resesjonen starter).

Picture1

Input: A-marked, varige konsumvarer, husbygging, investeringer, lønnsvekst, og bedriftsopplåning


c. Andre momenter

i. Politikk: Politisk risiko er redusert. Brexit utsatt til 31/10/19, handelskrig lite sannsynlig, og populisme-frykt i Europa redusert (etter valg i Spania, en gradvis mer moderat italiensk regjering).

ii. Inntjening: 1. kvartal: 6% bedre enn ventet i USA (dvs. ingen «inntjenings-resesjon»), som ventet i EMU, noe bedre enn ventet i Norge. Det er verdt å merke seg at estimater for 1. kvartal har blitt kraftig barbert i forkant, og mer enn vanlig.

iii. Rentemarkedet vs. aksjemarkedet: Som vi kan se av grafen under kan vi observere et «brudd» i sammenhengen mellom aksjer og rentemarkedet. Et av markedene må ta feil?

Test

iv. Verdsettelse: P/B Oslo Børs 14% over snitt. CAPE (syklisk justert P/E) MSCI World: 12% over snitt, CAPE MSCI EMU: 7% over snitt, CAPE MSCI USA: 39% over snitt og CAPE EM 20% under snitt.
High Yield USA: Premie mot stat 3,56 mot 4,83 i snitt.


d. Strategi

i. Aksjeandel: 12,5% undervekt i FIRST Allokering (uendret).

ii. Internasjonale aksjer: 7,5% undervekt (uendret).
a. Foretrekker Emerging Markets og EMU på bekostning av USA.

iii. Norge: Noe mindre undervekt Norge enn internasjonale aksjer (uendret).
b. OSEBX svakere enn syntetisk OSEBX til tross for bedre relativ utvikling i forventet inntjening.

iv. High Yield: Svak undervekt (uendret).
a. Kredittpremien har falt videre internasjonalt (0,3% siste måned, og 1,5% hittil i år).
b. Kredittpremie Norge/Norden noe lavere (har falt ca. 0,5% hittil i år).

Månedsrapport april 2019

Relaterte nyheter