FIRST Fondene 9

Markedskommentar mars

Aksje- og kredittmarkedene har ligget mer eller mindre flatt den aller siste tiden. Kombinasjonen av syklusens modenhet og verdsettelse gir dårlig risk/reward over neste 12-18 måneder i aksje- og kredittmarkedene. Samtidig er det slik at vi er et godt stykke unna tradisjonelle «ekstrem-nivåer» både når det gjelder verdsettelse og makroøkonomiske ubalanser. Vi gjør derfor ingen ytterligere nedjustering av aksjevekten ved inngangen til april.

En viss bedring i det økonomiske klimaet de kommende månedene samt historiske paralleller gir støtte for at videre nedvekting av aksjeeksponeringen kan gjøres på høyere kursnivåer det neste halvåret. Vi er imidlertid som alltid ydmyke for timingen, hvilket er bakgrunnen for vår metodikk med å justere risikoen gradvis.


a. Makroøkonomisk utvikling

i. Globalt vekstmomentum er i ferd med å bunne ut. Global industri PMI er uendret siste måned mens service PMI trolig vil komme noe opp. Goldman Sachs Current Activity Indicator antyder global vekst på 3,2% (uendret fra forrige måned). I sum er det fremdeles slik at makroøkonomiske indikatorer kommer inn noe svakere enn forventet, men i noe mindre grad enn for en måned tilbake.

ii. USA: ISM for industrien steg noe igjen siste måned og nivået indikerer god vekst. Noe svakhet både i industriordre og detaljomsetning siste måned men summen av de siste indikatorer antyder rundt 2,2% vekst.

iii. Emerging markets: PMI’er viser klar bedring siste måned. Dette gjelder både industrien og tjenestesektoren. I Emerging Markets totalt indikerer de siste tallene en vekst på 4,5%.

iv. EMU: Industri-PMI kraftig videre ned, og klart svakere enn ventet. Bedre hold i PMI for tjenestesektoren, og husholdningene ser ut til å øke forbruket i januar og februar. Vekstmomentumet har trolig bunnet ut.

v. Norge: Svak utvikling i detaljomsetning i februar etter en sterk januar. Trenden er relativt svak men veksten i norsk økonomi holdes godt oppe bl.a. av god investeringsutvikling i oljesektoren.


b. Konjunktursyklus/Ubalanser

i. Konjunktursyklusen er moden i USA slik vi ser det (se modell under). Det er først og fremst bedriftene som har bidratt til dette (i form av å bringe arbeidsledigheten svært langt ned samt å øke opplåningen mye). Husholdningene har vært måteholdne i denne oppgangen (høy sparerate, nedbygging av gjeld), noe som vil bidra til at det økonomiske tilbakeslaget vil bli av den moderate sorten (slik det ser ut i dag).

Percentil

Input: A-marked, varige konsumvarer, husbygging, investeringer lønnsvekst, og bedriftsopplåning.


c. Andre momenter

i. Politikk: Markedet har sannsynligvis (delvis i det minste) inn diskontert at både handelsavtalen Kina/USA og Brexit faller ut gunstig. Dette representerer en nedsiderisiko.

ii. Verdsettelse: P/B Oslo Børs: 10% over snitt. CAPE (syklisk justert P/E) MSCI World: 7% over snitt. CAPE MSCI EMU: 3% over snitt. CAPE MSCI USA: 35% over snitt.


d. Strategi

i. Aksjeandel: 12,5% undervekt i FIRST Allokering (uendret).

ii. Internasjonale aksjer: 7,5% undervekt.
• Foretrekker Emerging Markets og EMU på bekostning av USA.

iii. Norge: Noe mindre undervekt Norge enn internasjonale aksjer.
• Norge har vært svakere den siste tiden til tross for at sykliske selskaper har vært foretrukket internasjonalt og at oljeprisen har steget.

iv. High Yield: Svak undervekt.
• Kredittpremien er uendret internasjonalt siste måned (ca. 1 %-poeng under langt gjennomsnitt).
• Kredittpremie Norge/Norden er noe lavere i løpet av måneden til tross for mange emisjoner i dette markedet.

Relaterte nyheter