Illustrasjonsbilder 070618 022 MSM 2

Markedskommentar mars

Markedet svelger stigende renter (enn så lenge) - duket for videre aksjeoppgang?

Uroen rundt stigende langrenter har ikke forduftet helt, men aksjemarkedene har tilsynelatende akseptert høyere renter for nå. Markedene har dermed fortsatt å stige i mars på bakgrunn av gode makroøkonomiske nøkkeltall. Ulike "myke" indikatorer antyder oppbygging av et visst inflasjonspress. At dette kommer ut av kontroll er markedets ultimate frykt, men foreløpig anses positive vekst-nyheter å dominere senere mulig inflasjonsfare.

Strategi

Strategi mars 2021

Økonomisk vekst

FIRST Fondenes syn:

Global vekst har etter bunnen i april hentet seg inn klart raskere enn antatt. USA er ved utgangen av 2020 kun 2.5% under nivået på verdiskapning fra utgangen av 2019. Kina har allerede passert forrige topp mens Europa ligger noe lenger bak til tross for at veksten i Q4 var klart mindre negativ enn ventet. Samlet er verden ved utgangen av 2020 trolig mindre enn 1 % under nivået fra ett år tilbake. Veksten fra rundt midten av 2021 vil bli svært sterk, ledet av USA. Høye offisielle forventninger vil trolig vise seg for konservative.

Konsensus:

Veksten har vært sterkere etter sommeren enn hva som har vært de løpende forventningene. For 2021 er veksten oppjustert ytterligere til 5.6% (fra 5.4% forrige måned).

I USA kommer det mange sterke signaler om økonomisk utvikling. Dette gjelder både i arbeidsmarkedet og i bedriftsundersøkelser. Med vedtatt pakke på 9% av BNP samt forslag om en stor infrastruktur-pakke vil veksten i USA bli usedvanlig sterk, særlig gjennom 2. halvår.

Veksten i 2021 ventes nå bli 5.7% mot 4.9% for en måned siden.

Europeisk vekst er todelt med en sprek industrisektor men delvis nedstengt tjenestesektor. Selv om smittetall for det meste igjen er nedadgående i Europa vil et noe skuffende vaksine-tempo innebære at veksten for alvor øker først i 2. halvår.

Veksten i 2021 er uendret på 4.1% i 2021. Dette er noe lavere enn ved inngangen til året som følge av nye nedstengninger.

Fremvoksende økonomier: Bedriftsbarometre i Kina viste kraftig rekyl etter noe svakhet i måneden før. Også andre nøkkeltall har vært positive i mars. For andre fremvoksende økonomier er situasjonen svakere enn i Kina men flertallet av land opplever bedring i bl.a. bedriftsbarometre.

Veksten i Kina ble 2.4% i 2020. For 2021 er det ventet 8.5% vekst, marginalt høyere enn for en måned siden.

I Norge blir nøkkeltall nå påvirket av økte restriksjoner, bl.a. med stenging av de fleste butikker i mange folkerike regioner. Av den grunn var fallet på kun 0.3% i detaljomsetning i februar overraskende positivt.

Veksten i Norge er ventet å bli 3.7% i 2021, hvilket er noe høyere enn bare for en måned siden.

Global økonomisk syklus var relativt moden før corona-krisen. Vi har fått en historisk dyp og rask økonomisk nedtur. Det er spesielt ulike tjenestesektorer som er hardt merket av nedturen. Dette er svært uvanlig i nedgangstider og har samtidig medført at en del sykliske størrelser ikke har falt som vanlig (varige konsumgoder, opplåning blant bedrifter etc.). Dette kan få betydning for vekstforløpet senere, men vil imidlertid først være en potensiell bekymring på et senere tidspunkt. Det er
fremdeles bra med vekstpotensiale i denne fasen og oppløftende vaksine-nyheter gjør at veksten trolig vil akselerere igjen ila. 2. kvartal. Veksten særlig i 2. halvår blir trolig bedre enn hva som er forventet.

Forventet at global vekst blir -3.8% i 2020 og 5.7% i 2021. Det er lite endring i disse estimatene siste måneder. Det synes å være uvanlig lite uenighet om forløpet gjennom 2021 for global økonomi. "Alle" venter at etter en viss svakhet innledningsvis vil vekstmomentumet tilta markant.

Inntjening

FIRST Fondenes syn:

Inntjeningsfallet ifm. nedstengningen av verden ga klart mindre negativt utslag for de børsnoterte selskapenes inntjening enn ventet. Dette er også en følge av at det er selskaper innenfor tjenesteytende sektor som er hardest rammet og disse er klart underrepresentert på børsene. Forventningene til inntjening i 2021 fortsetter å stige, noe som kan bli vanskelig å innfri for bedriftene. For mange sykliske selskaper i Norge er analytikere veldig sene med å oppjustere estimater, noe som kan gi positive overraskelser ila. året.

Konsensus:

Estimatene har vært for konservative 3 kvartaler på rad. Ventet inntjeningsvekst for globale aksjer (MSCI World) for 2021 er nå kun ca. 7% lavere enn forventningene var for 2020 på samme tidspunkt i fjor.

Markedene

FIRST Fondenes syn:

Ved inngangen til 2021 er aksjemarkedene om lag 35% høyere priset enn langsiktige normalnivåer. Et lavt rentenivå, som mest sannsynlig vil bli holdt lavt i lang tid, kompenserer noe men uansett er prisingen en utfordring ift. utforming av strategi. Vekstutsiktene er svært gode, og faktisk så gode at faren for inflasjon kan komme inn i markedet tidligere enn normalt.

Konsensus:

Langvarig lave renter gir grunnlag for høyere prising av aksjer men dagens ekstreme rentenivå er trolig ikke fullt ut reflektert i aksjemarkedet. Mangel på alternative avkastningsalternativer gir stigende aksjemarkeder (i fravær av alvorlige negative hendelser).

Kredittpremier i Norden og internasjonalt forøvrig falt gjennom mars. Kredittpremier innenfor høyrente-segmentet skal være høyere i Norden enn i Europa og USA. Allikevel anser vi at differansen taler i favør av den nordiske regionen.

Kredittpremier er generelt klart lavere enn langsiktige normalnivåer.

Aktiva allokering: Etter å ha justert ned aksjevekten til nøytral i forrige måned gjør vi ingen endringer ved inngangen til april. Verdsettelsen av aksjemarkedene er en utfordring, også når vi justerer for sannsynlig strukturelt lavere rentenivå. Imidlertid er verdsettelsen ikke ekstrem og vi har trolig lang tid frem til at markedet begynner å diskontere inn en makroøkonomisk topp (etterfulgt av en ny resesjon). En videre nedjustering av risiko vil som alltid avhenge av utviklingen men det er ingen bråhast slik vi vurderer det nå.

Markedene stiger på det faktum at bunnen i økonomien er passert og trolig også på forventning om at normaliseringen vil skje raskt. Dette er understøttet av at de fleste første makroøkonomiske tall etter gjenåpning har vist kraftig positiv vekst. "Det eksisterer intet alternativ til aksjer" har blitt et mantra som får økende tilslutning.

Månedsrapport mars

Relaterte nyheter