Ansvarlige investeringer FIRST Fondene

POLICYERKLÆRING

Gjennom ansvarlige og etiske investeringer ønsker FIRST Fondene å bidra til langsiktig verdiskapning og positiv utvikling innenfor ESG-området. Ved å kombinere tradisjonell fundamental analyse av selskaper med ansvarlige vurderinger vil vi sikre våre kunder best mulig risikojustert avkastning.

Dette dokumentet fastsetter retningslinjer for ansvarlige investeringer som FIRST Fondene har integrert i sine prosesser. Hovedformålet med retningslinjene er å forhindre at FIRST Fondene, gjennom sine investeringer, bidrar til brudd på menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, korrupsjon, miljøskader eller andre uetiske handlinger. Retningslinjene gjelder for selskapets aktivt forvaltede fond.

Som en del av vår innsats for å fremme ansvarlige investeringer, har FIRST Fondene signert FNs prinsipper for ansvarlige investeringer, de såkalte UN PRI[1], og har på den måten forpliktet oss til å integrere prinsippene i investeringsprosesser, beslutningsprosesser og utøvelse av aktivt eierskap. Disse retningslinjene er basert på internasjonalt anerkjente prinsipper og konvensjoner, slik som UN PRI og UN Global Compact[2]. FIRST Fondene rapporterer årlig til PRI på etterlevelsen av prinsippene.

PRINSIPPER FOR ANSVARLIGE INVESTERINGER

ADFERDS-NORMER

Menneskerettigheter

FIRST skal i sine investeringsprosesser ha fokus på at selskaper respekterer beskyttelsen av internasjonalt proklamerte menneskerettigheter og ikke medvirker til misbruk av menneskerettigheter.

Arbeidsstandarder

FIRST skal i sine investeringsprosesser ha fokus på at selskaper støtter etablering av foreninger og anerkjenner retten til kollektive forhandlinger, støtter eliminering av alle former for tvangsarbeid, støtter avskaffelse av barnearbeid og opprettholder eliminering av diskriminering i forhold til arbeid og yrker.

Miljøbeskyttelse

FIRST skal i sine investeringsprosesser ha fokus på at selskaper støtter en forebyggende tilnærming til miljøutfordringer, tar initiativer til å fremme større miljøansvarlighet og oppmuntrer til utviklingen og spredningen av miljøvennlige teknologier.

Anti-Korrupsjon

FIRST skal i sine investeringsprosesser ha fokus på at selskaper jobber mot korrupsjon i alle slags former, inkludert utpressing og bestikkelser.

Alle FIRST sine fond er underlagt en kvartalsvis gjennomlysning av porteføljene i forhold til ovennevnte atferds-normer. Selskaper som viser avvik i forhold til disse normene, vil bli nærmere analysert av FIRST. Den aktuelle investeringen/selskapet vil bli registrert på en observasjonsliste og det vil gjøres en konkret vurdering i forhold til den videre oppfølgingen. Det kan være tilfeller der selskapet jobber med korrigerende tiltak, men at disse ennå ikke er implementert. Videre kan det tenkes at FIRST ønsker å gå i dialog med selskapet for å påvirke det i en mer ansvarlig retning. Avhengig av resultatene vil selskapet enten utelukkes fra FIRST sitt investeringsunivers eller tas ut av observasjonslisten.


PRODUKTKATEGORIER

FIRST Fondene har valgt å utelukke selskaper som tilhører bestemte produktkategorier. Disse produktene er forbundet med betydelig risiko for skade på samfunn, miljø eller helse. FIRST utelukker selskaper som;

  • Er involvert i kontroversielle våpen, herunder:
  • Anti-personell miner[3],
  • Biologiske våpen[4],
  • Kjemiske våpen[5],
  • Klasebomber[6]
  • Kjernevåpen, både innenfor og utenfor ikke-spredningsavtalen [7]
  • Er involvert i produksjon av kull eller kullbasert energi
  • Er involvert i produksjon av tobakk
  • Er involvert i produksjon av pornografisk materiale

Investeringer i selskap som er involvert i produksjon av kull eller kullbasert energi er likevel tillatt så lenge selskapet har fattet forpliktende vedtak om å redusere produksjonen til 0 innen rimelig tid, samt at andelen i utgangspunktet ikke overstiger 10% av omsetningen.

Før det treffes beslutning om investering i nye selskaper skal det alltid kontrolleres at selskapene ikke er omfattet av de ekskluderte produktkategoriene. Porteføljene er også underlagt en løpende overvåkning. Dersom den løpende overvåkningen gir mistanke til brudd på retningslinjene, vil den aktuelle investeringen/selskapet bli registrert på en observasjonsliste og det vil gjøres en konkret vurdering i forhold til den videre oppfølgingen. Avhengig av resultatene av denne vurderingen vil selskapet enten utelukkes fra FIRST sitt investeringsunivers eller tas ut av observasjonslisten.

FIRST investerer heller ikke i selskaper som befinner seg på eksklusjonslisten til Statens Pensjonsfond Utland.

AKTIVT EIERSKAP

FIRST ønsker å være en aktiv eier i de selskapene vi investerer i på vegne av våre fond. Gjennom deltakelse på generalforsamlinger og møter med de selskaper vi investerer i kan vi påvirke til mer ansvarlighet.

BRUK AV STEMMERETT

Rammene for bruk av stemmerett er gitt i verdipapirfondforskriften § 2-24 og bransjeanbefalinger fra Verdipapirfondenes Forening. Stemmeretten skal utøves til fordel for det aktuelle verdipapirfondet med det formål å gi en best mulig risikojustert avkastning. Retningslinjer for stemmegivning ligger tilgjengelig på www.firstfondene.no. FIRST har valgt å inngå samarbeid med den uavhengige tjenesteleverandøren Institutional Shareholder Services (ISS) for proxy-stemmegivning.For fondene som forvaltes av FIRST, vil vi stemme i samsvar med våre egne retningslinjer for stemmegivning, men det er ISS som representerer FIRST på generalforsamlinger ved hjelp av en proxy-fullmakt. Til grunn for stemmegivningen benytter vi oss av analyser og anbefalinger fra ISS. Anbefalingene støtter seg til anerkjente globale styrende organer som fremmer ansvarlig virksomhetspraksis med hensyn til blant annet miljø, arbeidsrett, ikke-diskriminering og beskyttelse av menneskerettigheter.

Enkelte av FIRST sine fond har anledning til å låne ut aksjer. Aksjer vil normalt kalles tilbake slik at fondene kan stemme på generalforsamlingen. Utlån av aksjer skal ikke gå på bekostning av fondets mulighet til å påvirke selskapene de er investert i.

RAPPORTERING

FIRST Fondene vil rapportere på sitt arbeid med ansvarlige investeringer gjennom rapporteringsmekanismene i PRI rammeverket samt på selskapets hjemmeside.

[1] Mer informasjon om UNPRI finnes her: www.unpri.org/pri/what-are-the-principles-for-responsible-investment

[2] UN Global Compact inneholder ti prinsipper avledet fra FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) deklarasjon om fundamentale prinsipper og arbeidsrettigheter og RIO deklarasjonen om miljø og utvikling, og FNs konvensjon mot korrupsjon. Mer informasjon finnes her: https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles

[3] Basert på minekonvensjonen av 1997

[4] basert på FN konvensjonen om forbud mot utvikling, fremstilling og lagring av biologiske våpen fra 1970

[5] basert på kjemivåpenkonvensjonen om forbud mot utvikling, produksjon, lagring og bruk av kjemiske våpen fra 1992

[6] basert på klasevåpenkonvensjonen om forbud mot bruk, produksjon, lagring og salg av klaseammunisjon fra 2008

[7] basert på FNs konvensjon om forbud om å utvikle, prøvesprenge, produsere og skaffe atomvåpen