Ansvarlige investeringer FIRST Fondene

Informasjon i henhold til offentliggjøringsforordningen for bærekraftig finans

EU har lansert en plan for å fremme bærekraftige investeringer, som de har kalt The Sustainable Finance Action Plan. Denne planen kommer til å utvikle seg over tid, men det startet allerede i mars 2021 med implementering av offentliggjøringsforordningen (SFDR) i EU, der den finansielle sektoren ble pålagt å forklare hvordan de håndterer bærekraft i investeringsprosesser og i rådgivningsprosesser, samt de negative effekter investeringene har på miljøet. I Norge ble regelverket gjennomført 1. januar 2023. Investeringsproduktene man tilbyr skal klassifiseres i en av tre kategorier avhengig av investeringsfokus:

  • Artikkel 9: Fond som integrerer bærekraftsrisiko og har bærekraftig investering som mål
  • Artikkel 8: Fond som integrerer bærekraftsrisiko og fremmer miljømessige eller sosiale karakteristikker.
  • Artikkel 6: Dekker de fondene som ikke er i artikkel 8 eller 9, men det kan fortsatt bety at bærekraftrisiko er en del av investeringsprosessen.

Av våre fond så er FIRST Impact definert som artikkel 9, det vil si at det har bærekraftig investering som formål. Øvrige fond er definert som artikkel 8 ved at de fremmer sosiale eller miljømessige karakteristikker, og FIRST Liquidity er definert som artikkel 6. Mer informasjon om fondenes tilnærming og målsetting knyttet til bærekraft er tilgjengelig på hjemmesiden sammen med prospekt, nøkkelinformasjon og andre fondsdokumenter. FIRST Fondene er opptatt av ansvarlighet i investeringene til fondene og i dette dokumentet forsøker vi å forklare hvordan vi integrerer bærekraftsrisiko i fondenes investeringer og i rådene vi gir til våre kunder. Bærekraftige investeringer defineres av regelverket som en investering i en økonomisk aktivitet som bidrar til å nå et miljømål eller et sosialt mål, og som ikke er til vesentlig skade for noen av disse målene. På samme måte er bærekraftsrisiko til en investering definert som miljømessige og sosiale hendelser som kan ha en mulig negativ innvirkning på investeringens verdi dersom de skulle inntreffe. FIRST Fondene sin håndtering av dette vil utvikle seg i takt med gjennomføring av regelverket og tilgang på mer informasjon fra de underliggende investeringene.

Hvordan FIRST integrerer bærekraftsrisiko i investeringsbeslutninger

Vi integrerer bærekraftrisiko (ESG-relaterte trusler og muligheter) i alle våre aktive investeringsstrategier. Vår tilnærming til integrering av bærekraftsrisiko i investeringsprosessen bygger på tre pilarer: 1) eksklusjon, 2) bærekraftsanalyse og 3) aktivt eierskap. Omfanget av de ulike pilarene vil kunne variere mellom fond. Tilnærmingen er nærmere beskrevet i fondsdokumentasjonen. Basert på analyse av potensielle investeringer identifiserer vi selskaper som ikke bidrar til bærekraft og tar hensyn til dette når vi gjør investeringsbeslutninger. Dersom vi vurderer bærekraftsrisikoen til å være for stor og/eller selskapene ikke er villige til å gjøre noe med risikoen, kan vi unnlate å investere i disse selskapene. Informasjonen gitt her vil være bindende for vår forvaltning.

Hvordan FIRST integrerer bærekraftsrisiko i investeringsrådgivningen

Vi integrerer bærekraftsrisiko (ESG-relaterte trusler og muligheter) ved utarbeidelse av våre kunders investeringsstrategier. Dette innbefatter analyse av bærekraftsrisiko i de ulike produktene vi tilbyr våre kunder. Kundene vil ha tilgang til våre retningslinjer rundt bærekraft før de foretar sine investeringer, i tillegg til bærekraftsinformasjon på hvert enkelt produkt. FIRST er gjennom verdipapirhandelloven pålagt å vurdere det enkelte produkts egnethet opp mot kundens situasjon ved ytelse av investeringsrådgivning og porteføljeforvaltning (egnethetsvurdering). I den forbindelse skal FIRST innhente informasjon om kundenes bærekraftspreferanser og hensynta disse i rådgivningsprosessen.

Hvordan FIRST hensyntar de viktigste negative konsekvenser av foretakets investeringsbeslutninger på bærekraftsfaktorer

Vi hensyntar negative konsekvenser på våre investeringer på produktnivå gjennom bruk av eksklusjon og aktivt eierskap. Vi ekskluderer selskaper som produserer/videreformidler produkter med uheldige karakteristika, herunder involvering i kontroversielle våpen, produksjon av kull og kullbasert energi og produksjon av tobakk. Vi kan ekskludere selskaper som ikke støtter en forebyggende tilnærming til miljøutfordringer, som ikke respekterer beskyttelsen av internasjonalt proklamerte menneskerettigheter, som ikke forholder seg til etablerte arbeidsstandarder og som ikke jobber mot korrupsjon. Vi benytter aktivt eierskap gjennom tredjepart for å påvirke selskaper til forbedring. Retningslinjer for bruk av stemmerett finner du her.

Hvordan FIRST hensyntar de viktigste negative konsekvensene for bærekraftsfaktorer i investeringsrådgivningen

Vi vil hensynta negative effekter av vår investeringsrådgivning på bærekraft ved å gi kunder informasjon om produkters eksponering mot sektorer med vesentlige klima- og miljøeffekter ved å formidle den informasjonen som produktleverandørene gir i henhold til offentliggjøringsforordningen. Vi vil også gi kunder informasjon om hvordan ulike produkter hensyntar negative effekter på bærekraftsfaktorer, herunder hvorvidt ulike forvaltere benytter seg av eksklusjon og aktivt eierskap. Denne bærekraftsrelaterte informasjonen er tilgjengelig på hjemmesiden sammen med øvrige fondsdokumenter. FIRST vil også innhente informasjon om kundenes bærekraftspreferanser, og hensyn ta disse i rådgivningsprosessen.

Godtgjørelsesordninger i FIRST Fondene AS

Styret i FIRST Fondene har vedtatt en godtgjørelsesordning som gjelder for alle ansatte i foretaket. Godtgjørelsesordningen er utformet slik at den tar hensyn til bærekraftsrisiko og at det ikke oppfordres til risikotaking som er uforenlig med risikoprofilen, vedtektene eller øvrige stiftelsesdokumenter til investeringsmandatene. Integrering av bærekraftsrisiko er en del av den totale risikovurderingen for våre fond og er derfor inkludert i våre retningslinjer knyttet til godtgjørelser