FIRST Fondene compass

Markedskommentar oktober

Aksjemarkeder steg i oktober etter økt optimisme knyttet til forhandlinger mellom Kina og USA. Markedene tar også sats på at avmatningen i global industrisektor nå står foran et vendepunkt. Signaler gjennom siste måned bekrefter dette slik vi vurderer det. Vi tror derfor ikke at svakheten i industrisektoren sprer seg til resten av økonomien nå. Også andre nøkkeltall bekrefter at en bredere økonomisk nedgang trolig ikke vil inntreffe før i 2021. Vi gjør ingen endringer i anbefalt vekting av aksje- og kreditteksponeringen i begynnelsen av november.

Økonomisk vekst

FIRST Fondenes syn:

Global vekst under trend, ledet av industrisektoren. Klare tegn til stabilisering i industrisektoren i løpet av oktober, men fortsatt usikkert hva spredningen blir til resten av økonomien. Foreløpig holder privat konsum godt stand. Vekstmomentumet vil mest sannsynlig bedres i det korte bildet.

Konsensus:

Svak vekst nå er midlertidig og veksten neste år vil bli sterkere enn den er nå. 3,1% vekst i global økonomi (marginalt under trendvekst) ventes i 2020.

USAs vekst er avtagende med noen svake signaler siste måned på privat konsum. Industrisektoren stabiliseres.

Vekstavmatning er midlertidig og veksten i 2020 vil være høyere enn hva den er nå.

Europeisk vekst har vært svak over tid. Visse tegn til stabilisering på lavt nivå. BNP vekst Q3 noe bedre enn ventet.

Europa er i grenseland mot resesjon. En viss bedring neste år.

Fremvoksende økonomier: Blandede PMI fra Kina mens "harde tall" (detaljomsetning/ industriproduksjon) bedre siste måned.

Uklart bilde for tiden, også pga. handelskrigen. "Normal vekst" neste år (~6%).

Norsk økonomi fortsatt god vekst men svakhet i privat konsum samt at toppen i oljeinvesteringer trolig er bak oss.

Norsk økonomi utsatt, også pga. oljeavhengighet.

Global syklus er moden. Fare for resesjon, men mest sannsynlig først i 2021. Den vil heller ikke bli dyp (som finanskrien i 2008).

Forventet at global vekst blir over 3% både i 2020 og 2021. Samtidig er resesjonsfare mye omtalt og 35% av spurte økonomer tror på resesjon i USA ila neste 12 måneder.

Inntjening

FIRST Fondenes syn:

Q3 resultater blandede med små skuffelser i Norge. Forventninger frem i tid er for høye - spesielt i Norge (men mest hos analytikere). Inntjeningsveksten nå ligger rundt 0 internasjonalt og er negativ i Norge.

Konsensus:

Flat utvikling i Q3/19 men deretter klar vekst i inntjening både internasjonalt og ikke minst i Norge (30% fra dagens nivå og til begynnelsen av 2020).

Markedene

FIRST Fondenes syn:

Aksjemarkedene er gjennomgående høyere priset enn langsiktig likevektsnivå. Spesielt gjelder dette amerikanske aksjer samt såkalte "vekst-aksjer".

Konsensus:

Høy prising i USA er en funksjon av varig super-lønnsomhet i teknologiledere og mangel på alternativer.

Kredittmarkedene høyere priset enn normalt. I mindre grad i Norge/Norden. Statsrenter ekstremt lave og er på "resesjonsnivåer".

Lave konkursrater og akseptabel økonomisk vekst fremover forsvarer at kreditt-premier er noe lavere enn normalt.

Aktiva allokering: Aksjeundervekt (Norge og internasjonalt) som følge av sannsynlig negativ fundamental utvikling frem mot 2021. Foretrekker EMU og EM internasjonalt sfa prising. Hovedscenario om resesjon først i 2021 men timing vanskelig - også ift. når markedene indiskonterer dette. Derav en gradvis risikoreduksjon over tid.

Vekstavmatning er midlertidig og verdsettelse lar seg forsvare med super-profitt, (evig) lave renter og mangel på alternativer. Rentemarkedet priser tilsynelatende inn større fare for resesjon enn aksjemarkedet.

Strategi

FIRST Fondene strategi oktober 2019

Relaterte nyheter