G Crescoli 364214 Unsplash

Markedskommentar april

Bunnen er passert - hva nå?

Aksjemarkedene har i løpet av april tatt delvis sats på at vi får en rask rekyl i økonomisk vekst og bedriftenes inntjening fra dagens nivåer (vi er i ferd med å passere bunnen). Også kredittmarkedene har rekylert i april, men ikke i samme grad. Nedgang i virus-tilfeller har bidratt positivt for markedssentimentet og vi er i ferd med å få en oppmykning av restriksjonene som har gitt det største fallet i verdiskapningen i verden siden depresjonen på 1930-tallet. Det kraftige fallet garanterer at sekvensiell vekst blir god i 3. kvartal men det kritiske spørsmålet vil etterhvert bli om gjeninnhentingen blir rask nok til å understøtte videre oppgang i markedene. Bedriftenes vilje til å investere og ikke minst husholdningenes vilje til å bruke penger vil avgjøre dette. Usikkerheten her går på om hvor raskt restriksjonene kan fjernes uten at vi får ny oppblomstring av viruset samt omfanget av mulige negative 2. runde effekter, f. eks. i form av at økt arbeidsledighet gir svakere forbruk. Selv om verdsettelse av det amerikanske aksjemarkedet fremdeles må betraktes som høyere enn normal, gjelder dette ikke resten av verden og helt klart ikke kredittmarkedet.

Strategi

Picture2

Økonomisk vekst

FIRST Fondenes syn:

Global vekst er klart negativ nå, men vi har trolig allerede passert bunnen. Spørsmålet er hvor rask oppgangen blir og sannsynligvis vil man ha restriksjoner av en viss grad i lengre tid (evt. så er folk forsiktig med å gå fullt tilbake til gammelt mønster). I tillegg vil det være noen negative 2. runde effekter av fallet (arbeidsledighet vil være høyere enn før Corona bl.a.).

Konsensus:

Veksten vil tilta klart fra mai og vi vil få en forholdsvis rask oppgang tilbake til "gamle" nivåer igjen.

USAs vekst var -4,8 % i Q1 og det var kun deler av mars hvor restriksjonene var effektive. I Q2 blir veksten mye svakere enn dette også.

Rask oppgang ventes fra mai/juni, også basert på signaler fra president Trump ift. å lette på restriksjoner. For året 2020 ventes veksten å bli -4,2 %.

Europeisk vekst har blitt enda mer skadelidende i Q1 enn i USA (delvis som følge av at de var tidligere ute med å stenge ned aktivitet). BNP falt med 14 % (fra Q1, annualisert) hvilket innebærer bråstopp i mars.

Fallet i BNP er ventet å være større i EU enn i USA som følge av enda sterkere restriksjoner samt at tiltak fra myndighetene ikke er like omfattende. Veksten i 2020 er ventet å bli -5,6 %.

Fremvoksende økonomier: Veksten i Kina ble -9,8 % i Q1 (ikke-annualisert). I mars steg industriproduksjonen ekstremt raskt og var ikke langt under pre-corona nivåer. Privat forbruk og investeringer derimot viste kun en svak vekst og er langt under tidligere nivåer.

Det forventes nå en vekst i 2020 på ca. 1,5 %, hvilket forusetter en relativt rask rekyl fra inneværende kvartal.

Norsk økonomisk vekst blir utsatt for et dobbelt angrep - corona virus og fallende oljepris. Kraftige virkemidler vil ikke være nok til å unngå en kraftig negativ vekst i Norge.

Det er ventet at veksten i Norge blir -3 % i 2020 og med en relativt beskjeden rekyl i 2021 (2,8 % vekst).

Global økonomisk syklus var relativt moden før corona-krisen og verden er nå allerede på bunnpunktet i en historisk kraftig økonomisk nedtur (vi må tilbake til depresjonen på 1930-tallet for å finne tilsvarende).

Det er forventet at global vekst blir rundt -3 % i 2020 og 5 % i 2021. Vi vil da selv på slutten av 2021 ligge et godt stykke under tidligere trendbane for globalt BNP.

Inntjening

FIRST Fondenes syn:

Inntjeningsestimater spesielt for 2020 men også 2021 er redusert kraftig de siste 2 måneder. Vi tror fremdeles at forventningene må justeres videre ned, spesielt for 2020.

Konsensus:

2020 estimater er ned 55 % (Norge) og ca. 30 % i resten av verden. Også 2021 er justert ned betydelig.

Markedene

FIRST Fondenes syn:

MSCI World er etter rekylen i april priset marginalt over langsiktig gjennomsnitt. Det er USA som bidrar til dette mens Europa er priset klart lavere enn historisk gjennomsnitt. Norge er 10% under normalen.

Konsensus:

Langvarig lave renter gir grunnlag for høyere prising av aksjer.

Rente- og kredittmarkedene er kraftig repriset og til tross for en rekyl i april er kredittpremier gjennomgående klart høyere enn normalt. Spesielt gjelder dette Norden.

Kredittmarkedene er (som vanlig) noe mindre optimistiske enn aksjemarkedene.

Aktiva allokering: Vi øker til nøytralvekt for aksjer ved å overvekte Norge på bekostning av verden forøvrig. God absolutt og relativ verdi i norske aksjer. Overvekt i nordisk high yield som følge av at kredittpremier er langt over normalt nivå.

Markedet synes primært å fokusere på at vi står foran en bedring i økonomisk vekst og innhening allerede fra mai/juni.

Relaterte nyheter